Cestování pro dobrodruhy
(Petr Górecki)Šrí Lanka pro 3 generacei

Pravidla

 1. Provozovatelem internetové služby Dobrodruh.cz, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „DOBRODRUH.cz“), je goNET s.r.o., se sídlem Jurečkova 6, Ostrava 1, PSČ 702 00, IČ: 268 22 580, DIČ: CZ26822580 (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Dobrodruh.cz se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Dobrodruh.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které goNET s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost goNET s.r.o. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak goNET s.r.o.
 7. Registrace není zpoplatněna.
 8. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Dobrodruh.cz a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím s pravidly“ a „založit účet".
 9. Poskytovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu WWW stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy, gpx soubory), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
 10. Uživatel tímto poskytovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Dobrodruh.cz využívat pro podnikatelskou činnost.
 11. Uživatel Dobrodruh.cz souhlasí s tím, že na Dobrodruh.cz umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby Dobrodruh.cz a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím Dobrodruh.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
 12. Na Dobrodruh.cz tedy není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
 13. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
 14. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Dobrodruh.cz je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 15. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Dobrodruh.cz. V aktuální verzi tento prostor není limitován, ale provozovatel toto může kdykoli změnit.
 16. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Dobrodruh.cz.
 17. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 18. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Dobrodruh.cz uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data doručení.
 19. Společnost goNET s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Dobrodruh.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.
 20. Uživatel poskytuje umístěním fotografií a textů na Dobrodruh.cz souhlas k použití fotografií k využití na stránkách Dobrodruh.cz (např. jako náhodné pozadí domovské stránky) či přímo k propagaci Dobrodruh.cz, a to různými formami podpory návštěvnosti jeho vlastních článků.